• 02 521 0070
  • 41 หมู่ 3 ถนน พหลโยธิน แขวง อนุสาวรีย์ เขต บางเขน กรุงเทพมหานคร 10220

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
Integrity and Transparency Assessment : ITA 2565

031 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี

"สถานีตำรวจนครบาลบางเขน ไม่มีเรื่องร้องเรียนการทุจริต และประพฤติมิชอบ แต่อย่างใด"

© 2019 สน.บางเขน . All Rights Reserved | Powered by KPK Computer