• 02 521 0070
  • 41 หมู่ 3 ถนน พหลโยธิน แขวง อนุสาวรีย์ เขต บางเขน กรุงเทพมหานคร 10220

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
Integrity and Transparency Assessment : ITA 2565

029 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
เรื่อง ให้ใช้แผนผังแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการเพื่อประชาชน [คลิกดูข้อมูล]
แนวทางปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต [คลิกดูข้อมูล]

© 2019 สน.บางเขน . All Rights Reserved | Powered by KPK Computer