• 02 521 0070
  • 41 หมู่ 3 ถนน พหลโยธิน แขวง อนุสาวรีย์ เขต บางเขน กรุงเทพมหานคร 10220

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
Integrity and Transparency Assessment : ITA 2565

014 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ (ของประชาชนผู้มารับบริการ)
4.คู่มือประชาชน มีนาคม 2559 [คลิกดูข้อมูล]
3.คู่มือประชาชน เมษา 2554 [คลิกดูข้อมูล]
2.คู่มือประชาชน เรียนรู้กฎหมายสิทธิหน้าที่และการป้องกันอาชญากรรม [คลิกดูข้อมูล]
1.มาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติในสายงานจราจร ภายใต้ชีวิตวิถีใหม่ (New normal) [คลิกดูข้อมูล]

© 2019 สน.บางเขน . All Rights Reserved | Powered by KPK Computer