• 02 521 0070
  • 41 หมู่ 3 ถนน พหลโยธิน แขวง อนุสาวรีย์ เขต บางเขน กรุงเทพมหานคร 10220

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
Integrity and Transparency Assessment : ITA 2565

013 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน (ของเจ้าหน้าที่ตำรวจ)
17.ประมวลกฎหมายความแพ่ง พ.ศ. 2477 [คลิกดูข้อมูล]
16.ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ [คลิกดูข้อมูล]
15.ประมวลกฎหมายอาญา พ.ศ. 2499 [คลิกดูข้อมูล]
14.ประมวลกฎหมายอาญา พ.ศ. 2477 [คลิกดูข้อมูล]
13.คู่มือการบรรยายงานอำนวยการ งานสวัสดิการ [คลิกดูข้อมูล]
12.คู่มือการบรรยายงานอำนวยการ งานวินัย [คลิกดูข้อมูล]
11.คู่มือการบรรยายงานอำนวยการ งานยุทธศาสตร์ [คลิกดูข้อมูล]
10.คู่มือการบรรยายงานอำนวยการ งานพัสดุ [คลิกดูข้อมูล]
9.คู่มือการบรรยายงานอำนวยการ งานงบประมาณ [คลิกดูข้อมูล]
8.คู่มือการบรรยายงานอำนวยการ งานกำลังพล [คลิกดูข้อมูล]
7.คู่มือการบรรยายงานอำนวยการ งานการเงิน [คลิกดูข้อมูล]
6.คู่มือเอกสารสิทธิ และสิทธิประโยชน์ [คลิกดูข้อมูล]
5.คู่มือตำรวจชุมชน [คลิกดูข้อมูล]
4.คู่มือพนักงานสอบสวน [คลิกดูข้อมูล]
3.คู่มือการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ [คลิกดูข้อมูล]
2.คู่มือการฝึกอบรมข้าราชการตำรวจ งานป้องกันปราบปราม [คลิกดูข้อมูล]
1.คู่มือการฝึกอบรมข้าราชการตำรวจ งานจราจร [คลิกดูข้อมูล]

© 2019 สน.บางเขน . All Rights Reserved | Powered by KPK Computer