• 02 521 0070
  • 41 หมู่ 3 ถนน พหลโยธิน แขวง อนุสาวรีย์ เขต บางเขน กรุงเทพมหานคร 10220

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
Integrity and Transparency Assessment : ITA 2565

012 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
รายงานความก้าวหน้า ผลการดำเนินงานตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการ ตร.ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖4 – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖5 (รอบ ๖ เดือน) [คลิกดูข้อมูล]

© 2019 สน.บางเขน . All Rights Reserved | Powered by KPK Computer