• 02 521 0070
  • 41 หมู่ 3 ถนน พหลโยธิน แขวง อนุสาวรีย์ เขต บางเขน กรุงเทพมหานคร 10220

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
Integrity and Transparency Assessment : ITA 2565

010 แผนปฏิบัติราชการประจำปี
ยุทธศาสตร์สำนักงานตำรวจแห่งชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) [คลิกดูข้อมูล]
แผนปฏิบัติราชการ สตช. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [คลิกดูข้อมูล]

© 2019 สน.บางเขน . All Rights Reserved | Powered by KPK Computer