• 02 521 0070
  • 41 หมู่ 3 ถนน พหลโยธิน แขวง อนุสาวรีย์ เขต บางเขน กรุงเทพมหานคร 10220

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
Integrity and Transparency Assessment : ITA 2565

06 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ประราชบัญญัติธุรกิจรักษาความปลอดภัย พ.ศ. 2558 [คลิกดูข้อมูล]
ประมวลกฎหมายความแพ่ง พ.ศ. 2477 [คลิกดูข้อมูล]
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ [คลิกดูข้อมูล]
ประมวลกฎหมาย พ.ศ. 2499 [คลิกดูข้อมูล]
ประมวลกฎหมาย พ.ศ. 2477 [คลิกดูข้อมูล]
การชุมนุมสาธารณะ [คลิกดูข้อมูล]
การโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง [คลิกดูข้อมูล]

© 2019 สน.บางเขน . All Rights Reserved | Powered by KPK Computer