• 02 521 0070
 • 41 หมู่ 3 ถนน พหลโยธิน แขวง อนุสาวรีย์ เขต บางเขน กรุงเทพมหานคร 10220

วิสัยทัศน์

วิสัยทัศน์  สถานีตำรวจนครบาลบางเขน

“ ทำงานมาตรฐาน  บริการดุจญาติ  พิทักษ์ราษฎร์ดุจครอบครัว ”

 

พันธกิจ สถานีตำรวจนครบาลบางเขน

 

 1. ถวายความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกการจราจรในเส้นทางเสด็จฯ อย่างเต็มกำลังความสามารถและถือเป็นภารกิจสูงสุด
 2. ให้ความสำคัญในการรักษาความปลอดภัยบุคคลสำคัญและสถานที่
 3. รักษาความสงบเรียบร้อยและบังคับใช้กฎหมายอย่างโปร่งใส เสมอภาคและเป็นธรรม
 4. พัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารด้วยเทคโนโลยี
 5. มีแผนเผชิญเหตุรองรับสถานการณ์
 6. ปรับบริการเสร็จสิ้น ณ จุดเดียว ( One Stop Service )
 7. เพิ่มขีดความสามารถกำลังพลในสถานี
 8. พัฒนาประสิทธิภาพการรับแจ้งและจัดการเหตุ
 9. จัดกิจกรรมสร้างเครือข่ายให้ชุมชนเข้มแข็งและปลอดยาเสพติด
 10. พัฒนาระบบงานสายตรวจเชิงรุก โดยให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจตรา
 11. สานต่อนโยบายจัดระเบียบสังคม
 12. ตรวจสอบเร่งรัดประสานการปฏิบัติงานสอบสวน
 13. พัฒนาระบบงานและคุณภาพพนักงานสอบสวน
 14. สนองนโยบายของรัฐบาล ,ตร. และ บช.น. อย่างเต็มที่เพี่อให้เกิดผาสุกแก่ประชาชนในภาพรวม
 15. จัดทำ Web site และ Email ของสถานี
 16. พัฒนาข้าราชการตำรวจของสถานี ให้เรียนรู้การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร

 

ยุทธศาสตร์ สถานีตำรวจนครบาลบางเขน

งานป้องกันปราบปราม

            ภารกิจ  ดำเนินการตรวจตราและรณรงค์ในทุกรูปแบบ เพื่อป้องกันระวังภัยต่างๆ รวมทั้งปราบปรามอาชญากรรมทุกประเภท เพื่อสร้างความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ทั้งการให้บริการแก่ประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบตามนโยบาย “โรงพักเพื่อประชาชน”

แนวทางการปฏิบัติงานของสายตรวจ

            จัดสายตรวจรถยนต์และรถจักรยานยนต์ ออกตรวจตราในเขตพื้นที่รับผิดชอบ   3  ผลัดต่อวัน ผลัดละ  8  ชั่งโมง และแบ่งพื้นที่ออกเป็น  6  เขตตรวจ

            ผลัดที่  1  เวลา 00.01 - 08.00 น.

            ผลัดที่  2  เวลา 08.00 - 16.00 น.

            ผลัดที่  3  เวลา 16.00 - 24.00 น.

            แต่ละผลัดประกอบด้วย รถยนต์สายตรวจ 1 คัน มี สวป.ทำหน้าที่หัวหน้าสายตรวจ รอง สวป. เป็นผู้ช่วย  พลขับ 1 นาย สายตรวจรถจักรยานยนต์ 6 คัน รวมกำลังพล 14 นาย/ผลัด

            จัดสายตรวจเดินเท้าและยามจุด ประจำในพื้นที่ล่อแหลมต่อการเกิดอาชญากรรมในช่วงเวลา  09.00-18.00 น.ของทุกวัน(เว้นวันอาทิตย์) สำหรับกำลังที่ใช้จะปรับเปลี่ยนไปตามสถานภาพอาชญากรรม

            จัดสายตรวจออกตรวจเสริมการปฏิบัติของสายตรวจปกติเป็นกรณีพิเศษ เมื่อเกิดสถานการณ์เกี่ยวกับอาชญากรรมที่มีความรุนแรงและมีความถี่ในการเกิดขึ้นสูง จนทำให้ประชาชนโดยทั่วไปเกิดความไม่มั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์ อาทิ การเกิดคดีชิงทรัพย์ ปั๊มน้ำมัน และร้านสะดวกซื้อ 24 ชั่วโมง เป็นต้น

         จัดชุดเคลื่อนที่เร็ว(จู่โจม) 1 ชุด ประกอบด้วย สวป.1 นาย ชั้นประทวน 5 นายตลอด 24 ชั่วโมง  มี รอง ผกก.ป.ฯ เป็นผู้ควบคุมการปฏิบัติ

 

งานสอบสวน

                        ภารกิจ ดำเนินการรวบรวมพยานหลักฐานและการดำเนินการทั้งหลายอื่นตามบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายนี้ ในความผิดที่กล่าวหา เพื่อที่จะทราบข้อเท็จจริงหรือพิสูจน์ความผิดและเพื่อจะเอาตัวผู้กระทำผิดมาฟ้องลงโทษ

แนวทางการปฏิบัติงานสอบสวน

            จัดให้พนักงานสอบสวน (สว.) และพนักงานสอบสวน(รอง สว.) ปฏิบัติหน้าที่ทุกวันโดยแบ่งออกเป็น 4 ผลัดต่อวัน ผลัดละ 6 ชั่วโมง ดังนี้

 1. ผลัดที่ 1 เวลา 00.01 - 06.00 น.
 2. ผลัดที่ 2 เวลา 06.00 - 12.00 น.
 3. ผลัดที่ 3 เวลา 12.00 - 18.00 น.
 4. ผลัดที่ 4 เวลา 18.00 - 24.00 น.

         พนักงานสอบสวน (รอง ผกก.) จำนวน 1 นาย ปฏิบัติหน้าที่ 08.00 – 16.00 น. ทุกวัน

        กำลังแต่ละผลัด ประกอบด้วย พนักงานสอบสวน (สว.) จำนวน 1 นาย และพนักงานสอบสวน(รอง สว.) จำนวน 2 นาย ผู้ช่วยพนักงานสอบสวน 1 นาย เสมียนประจำวัน 1 นาย และฝ่ายสืบสวน 1 นาย เพื่อบริการประชาชนที่มาติดต่อราชการบนสถานี เกี่ยวกับการร้องทุกข์ดำเนินคดี หรือให้คำแนะนำในเรื่องต่างๆ ตามที่ประชาชนมาขอรับคำปรึกษาแนะนำ  โดยมี รอง ผกก.(สอบสวน)ฯ(หัวหน้างานสอบสวน) เป็นผู้ควบคุมการปฏิบัติ

            เร่งรัดการสอบสวนดำเนินคดีให้เสร็จสิ้นโดยเร็ว ด้วยความถูกต้องยุติธรรมกับทุกฝ่าย

งานสืบสวน

            ภารกิจ  สืบสวนหาข่าวติดตามจับกุมผู้กระทำผิดมาดำเนินคดีตามกฎหมาย ตลอดจนปราบปรามจับกุมผู้กระทำผิดในทุกรูปแบบ เพื่อสร้างความสงบเรียบร้อยในเขตรับผิดชอบ รวมทั้งอำนวยความยุติธรรมในเบื้องต้นกับประชาชนทั่วไป เมื่อเกิดคดีความ ต้องแสวงหาข้อเท็จจริง พยานหลักฐานอย่างเป็นธรรมถูกต้อง เพื่อพิสูจน์ความผิด ตามกระบวนการและวิธีที่ถูกต้องชอบธรรม

แนวทางการปฏิบัติงานสืบสวน

            จัดให้ สว.สส.และ รอง สว.สส.ฯ เป็นหัวหน้าชุด ปฏิบัติหน้าที่ทุกวัน โดยแบ่งออกเป็น 2 ผลัดๆ ละ 24 ชั่วโมง กำลังจะประกอบด้วย สว.สส.ฯ 1 นาย  เป็นหัวหน้าชุด รอง สว.สส.ฯ 1 นาย เป็นผู้ช่วย ชั้นประทวน 7 – 8  นาย โดยมี รอง ผกก. สส.ฯ เป็นผู้ควบคุมการปฏิบัติ มีภารกิจหลัก ดังนี้

 1. ออกตรวจตราในพื้นที่ สืบสวนหาข่าว
 2. จัดหาพยานหลักฐานสนับสนุนพนักงานสอบสวนในคดี
 3. สืบสวนจับกุมผู้กระทำผิดกฎหมาย
 4. ปฏิบัติหน้าที่ตามคำสั่งของผู้บังคับบัญชาที่มอบหมายให้

 

งานจราจร

            ภารกิจ   จัดการจราจรและอำนวยความสะดวกการจราจรในเขตรับผิดชอบ ซึ่งมีถนนสายหลักสำคัญ ได้แก่

 1. ถนนพหลโยธิน 2. ถนนรามอินทรา           3. ถนนแจ้งวัฒนะ
 2. ถนนงามวงศ์งาน 5. ถนนประเสริฐมนูญกิจ    6. ถนนลาดปลาเค้า

๗. ถนนเทพรักษ์

            ซึ่งถนนทุกสายมีสภาพการจราจรคับคั่ง โดยเฉพาะในช่วงเวลาเร่งด่วน

แนวทางการปฏิบัติงานจราจร

            จัดให้ สว.จร. และ รอง สว.จร.ฯ เป็นหัวหน้าชุด ปฏิบัติหน้าที่ทุกวัน โดยแบ่งออกเป็น 2 ผลัดๆ ละ 8 ชั่วโมง กำลังจะประกอบด้วย นายตำรวจ 1 นาย เป็นหัวหน้าชุด ชั้นประทวน 35-40 นาย โดยมี รอง ผกก.จร.ฯ เป็นผู้ควบคุมการปฏิบัติ มีภารกิจหลัก ดังนี้

 1. ให้บริการและอำนวยความสะดวกกับประชาชนเกี่ยวกับการจราจรในเขตรับผิดชอบ
 2. กวดขันจัดระเบียบ ด้านวินัย การจราจรอย่างจริงจัง
 3. จัดชุดช่วยเหลือประชาชนเมื่อเกิดสถานการณ์พิเศษต่างๆ อาทิ ฝนตกหนัก น้ำท่วมขัง เป็นต้น

            ๔. สนับสนุนงานด้านป้องกันปราบปรามอาชญากรรมในลักษณะของการตรวจตามจุดล่อแหลมและตั้งจุดตรวจอย่างสม่ำเสมอ

 

งานอำนวยการ

            ภารกิจ   ให้การสนับสนุนการปฏิบัติของสายงานอื่นๆ ที่เกี่ยวกับงานด้านธุรการต่างๆ อาทิ การเงิน งบประมาณ งานวัสดุอุปกรณ์ งานทะเบียนพล และสิทธิประโยชน์ต่างๆ รวมทั้งให้บริการเกี่ยวกับงานธุรการทุกประเภทที่ประชาชนมาติดต่อขอใช้บริการ การขออนุญาตต่างๆ เป็นต้น

แนวทางการปฏิบัติงานอำนวยการ

            ปฏิบัติหน้าที่ทุกวันราชการ ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.30 น.

            เสริมและประกอบกำลังกับสายงานอื่นๆ ในการป้องกันและปราบปราม อาชญากรรม อาทิ การระดมกำลังกวาดล้าง  การตั้งจุด ว.43  และภารกิจเส้นทางเสด็จฯ  เป็นต้น

            โดยมี สว.ธร.ฯ เป็นผู้ควบคุมการปฏิบัติ

 

 

 

© 2019 สน.บางเขน . All Rights Reserved | Powered by KPK Computer