• 02 521 0070
  • 41 หมู่ 3 ถนน พหลโยธิน แขวง อนุสาวรีย์ เขต บางเขน กรุงเทพมหานคร 10220

ขอเชิญร่วมประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของสถานีตำรวจนครบาล

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานีตำรวจนครบาล
(Integrity and Transparency Assessment: ITA)
แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายนอก
External Integrity and Transparency Assessment (EIT)

คลิกลิงค์ : https://policeita.com/forms.php?jobid=022A02F&type=ITA2022_EIT&org=0015&src=ans1&skey=e158dfeb&jid=new

 


 

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานีตำรวจนครบาล
(Integrity and Transparency Assessment: ITA)
แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายใน
Internal Integrity and Transparency Assessment (IIT)

คลิกลิงค์ : https://policeita.com/forms.php?jobid=022A305&type=ITA2022_IIT&org=0015&src=group&g=staff1&skey=i158e0b9&jid=new

 


 

แบบประเมินความพึงพอใจ

คลิกลิงค์ : https://policeita.com/sform/sf2022?org=0015&sec=d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e&skey=158dfa4

© 2019 สน.บางเขน . All Rights Reserved | Powered by KPK Computer