• 02 521 0070
  • 41 หมู่ 3 ถนน พหลโยธิน แขวง อนุสาวรีย์ เขต บางเขน กรุงเทพมหานคร 10220

ประวัติสถานี

ประวัติความเป็นมาของ สถานีตำรวจนครบาลบางเขน

สถานีตำรวจนครบาลบางเขนเป็นสถานีตำรวจเก่าแก่ก่อตั้งขึ้นในรัชสมัยรัชกาลที่ ๖ เมื่อ พ.ศ.๒๔๖๐ เดิมชื่อ สถานีตำรวจนครบาลสี่แยกบางเขน ตั้งอยู่ที่หมู่ ๕ แขวงตลาดบางเขน เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร ซึ่งที่ทำการครั้งแรกนั้น ได้รับการบอกเล่าจากผู้เฒ่าผู้แก่ว่าอยู่บริเวณตลาดบางเขนเดิม ใกล้กับที่ดินจัดสรรรถไฟริมถนนศรีรับสุขหรือถนนวิภาวดีรังสิตในปัจจุบัน และปัจจุบันนี้เป็นที่ตั้งของศูนย์สาธารณสุขที่ ๑๗ ใกล้กับโรงเรียนบางเขน (ไว้สาลีอนุสรณ์) ต่อมาได้มีการย้ายที่ทำการไปอยู่บริเวณริมคลองถนนพหลโยธินฝั่งตะวันตกเชิงสะพานบางบัวด้านทิศเหนือ ซึ่งย่านนั้นเป็นเขตของตำบลกูบแดง อำเภอบางเขน กรุงเทพมหานคร จึงได้เปลี่ยนชื่อมาเป็น “โรงพักกูบแดง” ปัจจุบันเป็นที่ตั้งของโรงเรียนปราโมชวิทยาทาน

ปัจจุบันสถานีตำรวจนครบาลบางเขน มีพื้นที่รับผิดชอบประมาณ ๔๐ ตารางกิโลเมตร ตั้งอยู่เลขที่ ๔0  ถนนพหลโยธิน แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร บนที่ดินราชพัสดุ เนื้อที่ ๙ ไร่ ๔๓ ตารางวา

อาคารที่ทำการหลังเดิมนั้น ได้ก่อสร้างตั้งแต่ปี พ.ศ.๒๔๘๓ และใช้เป็นที่ทำการเรื่อยมาจนถึง พ.ศ.๒๕๔๐ กรมตำรวจจึงได้รับการจัดสรรงบประมาณเพื่อสร้างอาคารที่ทำการ สถานีตำรวจนครบาลบางเขนแห่งใหม่ซึ่งก่อสร้างแล้วเสร็จ เมื่อวันที่ ๑๕ เมษายน ๒๕๔๒ และเปิดใช้เป็นทางการเมื่อ วันพฤหัสบดีที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๔๒ จนถึงปัจจุบัน

เขตพื้นที่รับผิดชอบ
บัญชีแสดงเขตอํานาจความรับผิดชอบหรือเขตพื้นที่การปกครอง
ของกองบังคับการตํารวจนครบาล ๒ กองบัญชาการตํารวจนครบาล
เขตอํานาจความรับผิดชอบหรือเขตพื้นที่การปกครอง  สถานีตํารวจนครบาลบางเขน

ทิศเหนือ  เริ่มจากบริเวณริมคลองใหม่(คลองสอง) ฝั่งเหนือบรรจบกับขอบทางเท้าด้านนอก
ของถนนเพิ่มสิน ฟากตะวันตก ไปทางทิศตะวันออก ตามแนวขอบทางเท้าด้านนอกของถนน
รัตนโกสินทร์สมโภช  ฟากตะวันตก

ทิศตะวันออก    เริ่มจากบริเวณที่ขอบทางเท้าด้านนอกของถนนเพิ่มสินฟากตะวันตก
บรรจบกับขอบทางเท้าด้านนอกของถนนรัตนโกสินทร์สมโภชฟากตะวันตก  ไปทางทิศใต้
ตามแนวขอบทางเท้าด้านนอก ของถนนรัตนโกสินทร์สมโภช  ฟากตะวันตก  จนบรรจบกับ
ขอบทางเท้าด้านนอกของถนนวัชรพล  ฟากตะวันตก  ไปทางทิศใต้  ตามแนวขอบทางเท้า
ด้านนอกของถนนวัชรพล ฟากตะวันตก จนบรรจบกับขอบทางเท้าด้านนอกของทางหลวง
แผ่นดินหมายเลข ๓๐๔(ถนนรามอินทรา) ฟากใต้

ทิศใต้   เริ่มจากบริเวณริมฝั่งคลองสามขา ฝั่งเหนือบรรจบกับขอบทางเท้าด้านนอกของซอย
รามอินทรา ๑๔ ฟากตะวันตก ไปทางทิศตะวันตกเลียบไปตามริมคลองสามขา  และคลอง
หลุมไผ่ฝั่งเหนือบรรจบกับริมฝั่งคลองลาดพร้าวฝั่งตะวันตก บรรจบกับขอบทางเท้าด้านนอก
ของถนนเกษตร นวมินทร์  ฟากใต้ไปทางทิศตะวันตก ตามแนวขอบทางเท้าด้านนอกของ
ถนนนวมินทร์ฟากใต้  บรรจบกับขอบทางด้านนอกของทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๑
(ถนนพหลโยธิน) ฟากตะวันออกไปทางทิศตะวันตก  ตามแนวขอบทางด้านนอกของถนน
งามวงศ์วาน  ฟากใต้ไปทางทิศตะวันตก  จนบรรจบกับขอบทางด้านนอกของทางหลวง
แผ่นดินหมายเลข ๓๑(ถนนวิภาวดีรังสิต) ฟากตะวันออก

ทิศตะวันตก  เริ่มจากบริเวณที่ขอบทางด้านนอกของทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข  ๓๑
(ถนนวิภาวดีรังสิต) ฟากตะวันออก บรรจบกับขอบทางเท้าด้านนอกของถนนงามวงศ์วาน
ฟากใต้ ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ตามแนวขอบทางเท้าด้านนอกของทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข ๓๑(ถนนวิภาวดีรังสิต)  ฟากตะวันออก บรรจบกับริมฝั่งคลองลาดยาวฝั่งเหนือ
บรรจบกับฝั่งคลองบางบัวฟากตะวันตก ไปทางทิศเหนือ เลียบไปตามริมฝั่งคลองบางบัว
ฝั่งตะวันตก บรรจบกับริมฝั่งคลองถนนฝั่งตะวันตก ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ เลียบไป
ตามริมฝั่งคลองถนนและเลียบไปตามริมฝั่งคลองใหม่(คลองสอง) ฝั่งตะวันตก จนบรรจบกับ
ขอบทางเท้าด้านนอกของถนนเพิ่มสิน(ซอยโรงเรียนออเงิน) ฝั่งตะวันออก

© 2019 สน.บางเขน . All Rights Reserved | Powered by KPK Computer